Widget zależny od wyszukiwanej etykietyTen widget jest zależny od etykiet i wyświetlany tylko podczas wyszukiwania wybranych - Zobacz opis

Regulamin

§ 1
1. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia Usług przez serwis on-line – moduł „kontakt”.
2. Usługodawca – SEBLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki 2 lok 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456268 – właściciel portalu informacyjny „Edytuj blog[spot]”.

§ 2
Objaśnienia określeń użytych w Regulaminie:
1. Regulamin – niniejszy akt określający zasady korzystania z serwisu on-line – modułu „kontakt”.
2. Usługodawca – podmiot określony w § 1 pkt 2 Regulaminu.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej Usługi.
4. Moduł „Kontakt” – internetowy serwis on-line za pomocą którego świadczone są Usługi.
5. Kancelaria/Kancelarie – Kancelaria prawna, Kancelaria adwokata/adwokatów, Kancelaria radcy prawnego/radców prawnych, Kancelaria doradcy podatkowego/doradców podatkowych, Kancelaria rzecznika patentowego, Kancelaria księgowa/finansowa, Kancelaria biegłego rewidenta, Kancelaria komornicza z którymi Usługodawca współpracuje w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu on-line.
6. Prawnik – osoba fizyczna legitymująca się dyplomem z tytułem prawnika.
7. Adwokat – osoba fizyczna wpisana na listę adwokatów przez Okręgowe Rady Adwokackie.
8. Radca prawny - osoba fizyczna wpisana na listę radców prawnych przez Okręgowe Rady Radców Prawnych.
9. Doradca podatkowy – osoba fizyczna wpisana na listę doradców podatkowych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
10. Ekspert – osoba fizyczna posiadająca wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie prawa.
11. Usługa (pomoc prawna) świadczona za pomocą serwisu on-line, wśród których wyróżnia się m. in.:
1) Informację prawną – odpowiedź nie wymagająca dogłębnej analizy stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa (odpowiedź zasadniczo wynikająca wprost z przepisów prawnych). W ramach informacji prawnej nie mieści się odpowiedź, która wymaga zapoznania się z dokumentami sprawy, odpowiedź będąca kompleksową oceną sytuacji prawnej czy też wskazująca alternatywne rozwiązania opisanej sytuacji.
2) Poradę prawną – odpowiedź na zadane pytanie prawne niestanowiąca informacji prawnej oraz niezawierająca dogłębnej analizy stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny, orzecznictwa Odpowiedź niezawierająca alternatywnych dróg postępowania w przypadku ich istnienia.
3) Opinię prawną – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca zagadnienie prawne, zawierająca dogłębną analizę stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny, orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały. Odpowiedź zawierająca alternatywne drogi postępowania w przypadku ich istnienia.
4) Pozwy, pisma procesowe i umowy – odpowiedź polegająca na sporządzeniu dokumentów np. (pozwów, wniosków, pism procesowych, umów).

§ 3
1. Usługodawca świadczy Usługę w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wykonania.
2. Usługa świadczona jest przez Kancelarie/Prawników/Adwokatów/Radców prawnych/Doradców podatkowych/Ekspertów.
3. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarie/Prawników/Adwokatów/Radców prawnych/Doradców podatkowych/Ekspertów oparta jest na rozumieniu przez w/w podmioty odpowiednich ustaw, orzecznictwa i literatury, obowiązujących w chwili świadczenia Pomocy Prawnej. Późniejsze zmiany przepisów prawnych, orzecznictwa lub praktyki mogące mieć wpływ na aktualność udzielonej Pomocy Prawnej nie zobowiązują Usługodawcy do aktualizacji udzielonej Pomocy prawnej pod kątem późniejszych zmian w przepisach prawnych, orzecznictwie i wykładni.
4. Pomoc Prawna udzielana jest w zakresie ustalonym Umową wyłącznie na podstawie przedstawionego przez Użytkownika stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych informacji i dokumentów.
6. Pomoc prawna świadczona jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
7. Pomoc prawna może być świadczona w innym języku i w oparciu o przepisy prawne innego państwa. Wycena świadczonej pomocy prawnej w tym zakresie zawsze jest ustalana indywidualnie nie ma zastosowania cennik podstawowy usług portalu „Edytuj Blog[spot]” a także cenniki dedykowane do poszczególnych umów o świadczenie pomocy prawnej zawartych w ramach Programu Powszechnego Systemu Ochrony Prawnej „Edytuj Blog[spot]”.

§ 4
1. Zamawiając Usługę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia oraz Regulaminem korzystania z portalu „Edytuj Blog[spot]” a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
2. Zamawiając Usługę Użytkownik wyraża zgodę na:
1) Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis on-line
2) Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
a) Adres IP
b) Wywołany adres internetowy (URL)
c) Adres internetowy , z którego Użytkownik przeszedł na portal psop.eu
d) Rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
e) Innych informacji transmitowanych protokołem, http.
3) Przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
3. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych pkt. 2 podpunkt 1 jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają dane osób prawnych.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

§ 5
Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie

§ 6
Do korzystania z serwisu on-line – modułu „kontakt” portalu „Edytuj Blog[spot]” niezbędne są:
1. Dostęp do Internetu
2. Przeglądarka internetowa z obsługą plików cookie
3. Posiadanie czynnego konta na portalu „Edytuj Blog[spot]”

§ 7
1. Podczas korzystania z serwisu on-line wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer obsługujący portal Edytuj Blog[spot]. Na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2. Do korzystania z serwisu on-line za pośrednictwem portalu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0, Firefox w wersji nie niższej niż 3.0 lub Google Chrome. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8
Usługi w ramach serwisu on-line – modułu „kontakt” portalu „Edytuj Blog[spot]’ świadczone są na mocy:
1) umowy o świadczenie pomocy prawnej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do których mają zastosowanie Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Pomocy Prawnej Powszechnego Systemu Ochrony Prawnej „Edytuj Blog[spot]” dla Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej;
2) umowy o świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych do których mają zastosowanie Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Pomocy Prawnej Powszechnego Systemu Ochrony Prawnej „Edytuj Blog[spot]” dla Podmiotów Gospodarczych;
3) umowy o świadczenie pomocy prawnej dla administracji państwowej i samorządowej do których mają zastosowanie Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Pomocy Prawnej Powszechnego Systemu Ochrony Prawnej „Edytuj Blog[spot]” dla administracji państwowej i samorządowej;
4) umowy o świadczenie pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych do których mają zastosowanie Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Pomocy Prawnej Powszechnego Systemu Ochrony Prawnej „Edytuj Blog[spot]” dla organizacji pozarządowych;
5) umowy o jednorazowe udzielenie Pomocy prawnej zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem na podstawie przesłanego zlecenia za pośrednictwem modułu „kontakt” portalu „Edytuj Blog[spot]”.

§ 9
1. W celu skorzystania z Usługi za pomocą serwisu on-line Użytkownik przesyła zlecenie realizacji usługi prawnej korzystając z modułu „kontakt” na portalu „Edytuj Blog[spot]”.
2. W przypadku, kiedy Usługa realizowana jest na podstawie jednorazowej umowy na udzielenie Pomocy prawnej Usługodawca w ciągu 3 godzin od otrzymania zapytania prawnego za pośrednictwem serwisu on-line dokona wyceny Usługi. Wycena dokonywana jest w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
3. Wycena dokonywana jest w wewnętrznej walucie „OWN” portalu „Edytuj Blog[spot]”, do czasu wdrożenia wewnętrznej waluty „OWN” portalu „Edytuj Blog[spot]” wycena dokonywana jest w złotych polskich.
4. Dokonana wycena przesyłana jest na adres e-mail Użytkownika wraz z linkiem do dokonania zapłaty w przypadku wyceny dokonanej w złotych polskich, z chwilą wdrożenia wewnętrznego systemu płatności portalu „Edytuj Blog[spot]” informacja o dokonanej wycenie zamieszczana będzie na koncie Użytkownika w portalu „Edytuj Blog[spot]” wraz ze wskazaniem sposobu dokonania zapłaty wewnętrzną walutą „OWN” portalu „Edytuj Blog[spot]”.
5. Wycena dokonywana zawsze jest bezpłatnie.
6. Wycena nie jest dokonywana w dni wolne od pracy tj. (w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz soboty i niedziele).
7. Usługodawca zastrzega sobie dla celów dokonywanej wyceny prawo do zadania dodatkowych pytań służących doprecyzowaniu zbyt ogólnie przedstawionego zagadnienia, w tym również prawo do żądania przesłania dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi. Czas realizacji usługi w okresie oczekiwania na dosłanie pozostałych dokumentów i/lub informacji zostaje zawieszony i biegnie od nowa z chwilą przesłania wymaganych dokumentów i/lub informacji.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyceny w przypadku:
1) Gdy pytanie zawiera treści niezgodne z prawem lub udzielenie odpowiedzi zmierzałoby do obejścia lub naruszenia prawa,
2) Pytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego, finansowego, podatkowego
3) Pytanie zawiera treści obraźliwe lub naruszające dobra osób trzecich.
9. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi po dokonaniu wyceny, Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
10. W przypadku skorzystania z Usługi po upływie 168 godzin od dokonania wyceny, wycena dokonywana jest na nowo, nawet jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie.

§ 10
1. Usługa kierowana jest do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty dokonanej w złotych polskich na koncie bankowym Usługodawcy do czasu wdrożenia wewnętrznego systemu płatności.
2. Z chwilą wdrożenia w ramach portalu „Edytuj Blog[spot]” wewnętrznego systemu płatności i wewnętrznej waluty „OWN” usługa kierowana jest do realizacji po jej opłaceniu wewnętrzną walutą „OWN”.

§ 11 1. Usługa jest realizowana w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy lub opłacenia jej wewnętrzną walutą „OWN”, liczonych od godz. 8:00 następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty lub opłaceniu jej wewnętrzną walutą „OWN”.
2. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji może ulec przedłużeniu do 72 godzin. O konieczności przedłużenia czasu realizacji Usługi, Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną.
3. W ramach opłaty za Usługę, Użytkownik w ciągu 72 godzin od daty otrzymania odpowiedzi na przesłane zlecenie ma prawo, w celu doprecyzowania odpowiedzi, zadania 2 (dwóch) dodatkowych pytań mieszczących się w granicach pierwotnie zadanego zapytania.

§ 12 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z udzielenia odpowiedzi na nieprecyzyjnie zadane pytanie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania porad, opinii, pism, analiz prawnych, analiz ekonomicznych, analiz prawno-podatkowych, analiz podatkowych, analiz prawno-ekonomicznych czy umów przez Użytkownika.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkownika do portalu „Edytuj Blog[spot]” modułu „kontakt”, jeśli przerwa nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, w szczególności: działania siły wyższej, awarii, w tym awarii Internetu lub awarii sprzętu Użytkownika.

§ 13
Dokonanie opłaty za wykonanie Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dniowego terminu od daty zawarcia umowy. Tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
Umieszczenie w treści wiadomości informacji "Nie jestem idiotą - ale nie wiem o co kaman" zwalnia od wszelkich opłat.
§ 14
Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia i przesłania faktury VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

§ 15
1. Wszelkie reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Jeżeli podane w reklamacji informacje lub okoliczności wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami niezbędnymi do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

§ 16
1. Za durne pytania będą stosowane durne opłaty.
2. Opłaty będą naliczane proporcjonalnie do inteligencji pytającego.
3. W przypadku gdy pytanie swoją durnotą załamie mnie całkowicie zostanie naliczona kwota max opłaty tj 999,99zł.
4. Stwierdzenie iż tego nie doczytałem nie zwalnia z obowiązku doczytania i będzie karane wyszydzeniem publicznym.

§ 17
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2013 r.
2. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Usługi zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązującego w dacie wysłania zlecenia.

Strzelce Op. 31 sierpnia 2013 r.
Sebastian Ziaja – Prezes Zarządu SEBLEX Sp. z o.o.

Oryginał dokumentu znajduje się w siedzibie SEBLEX Sp. z o. o.
Oryginale podpisy na oryginale dokumentu
10010010001000101010111011101011010101011100111101111000011011100010111011011100011111000010101010101010111001110000000011001110101111000111110

Nie napisano jeszcze komentarzy. Zapraszamy więc do dyskusji...
Już teraz przyłącz się do dyskusji i dodaj nowy komentarz


Podoba ci się modyfikacja sekcji komentarzy - opis znajdziesz tutaj: Tuning komentarzy

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania i wyłapywania ew. błędów... Twoje IP: